انتگرال

انتگرال

انتگرال

آموزش انتگرال در چند pdf زیر:

انتگرال پذیری

اختلاف بین مجموع بالا و پایین

انتگرال_گیری_به_همراه_مثال_قسمت

پیدا_کردن_تابع_اولیه_به_همراه_نکاتی

انتگرال_گیری_به_همراه_مثال_قسمت1

انتگرال_گیری_به_همراه_مثال_قسمت2

تست های انتگرال معین

چند_نکته_دررابطه_با_مجموع_پایین

حد مجموع

رابطه های مجموع

روابط سیگما

سطح محصور

قضایای_اساسی_انتگرال_به_همراه_تست

قضیه مقدار میانگین در انتگرال ها

نقطۀ عطف

مساحت ناحیۀ بین تابع و تابع معکوس

مساحت ناحیۀ محصور بین دو منحنی

مقدار متوسط یا میانگین

ویژگی های انتگرال معین

دانش آموزان سال یازدهم

تدریس_حسابان_برای سال یازدهم ریاضی دو و حسابان یک

مجموع بالا و پایین

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید