سبد خرید

تابع بایگانی - سایت رسمی دکتر سلامیان

معرفی معادله لگاریتمی و حل آن

معرفی معادله لگاریتمی و حل آن

معرفی تابع نمایی

معرفی تابع نمایی

نحوه پیدا کردن برد تابع هموگرافیک

نحوه پیدا کردن برد تابع هموگرافیک

نکته مهم در ساده سازی تابع

نکته مهم در ساده سازی تابع

جزوه مبحث تابع

جزوه مبحث تابع

تست مهم تابع وارون در کنکور

تست مهم تابع وارون در کنکور

تست تابع وارون در کنکور

تست تابع وارون در کنکور

یافتن اکسترمم‌های نسبی

یافتن اکسترمم‌های نسبی