• حراج!

  مبحث تابع به صورت کامل ( دانلودی )

  299,000 تومان

  شامل :
  1 – زوج مرتب و رابطه

  2 – تابع بودن یا نبودن

  3 – قواعد تعیین دامنه

  4 – قدر مطلق

  5 – جزء صحیح

  6 – مقدار تابع

  7 – تساوی دو تابع

  8 – اعمال روی توابع

  9 – ترکیب توابع

  10 – انتقال توابع

  11 – انواع توابع

  12 – (تابع صعودی و نزولی(یکنوا و غیر یکنوا

  13 – تابع یک به یک

  14 – تابع وارون