وقتی نمودار تابع f  را داریم و می خواهیم مشتق آن تابع f’ را رسم کنیم  ،چه می کنیم ؟