حساب دیفرانسیل و انتگرال

حساب دیفرانسیل و انتگرال

شاگردای رشته ریاضی به عنوان یکی از کاربردهای قضیه بولتزانو و نتیجه قضیه مقدار میانی پیوستگی است.

کل مبحث نصف کردن

قضیۀ هیپاسوس

مبحث حد

دنباله و حد و کل مبحث دنباله ها

نمونه سوالات دیفرانسیل پیشرفته 

پاسخنامۀ_تشریحی_دیفرانسیل_پیشرفته

انتگرال_گیری_قسمت_اول_دوم_سوم_

انتگرال پذیری

حد_مجموع_و_روابط_آن_مجموع_بالا_

انتگرال پذیری

پیدا_کردن_تابع_اولیه_به_همراه_نکاتی

تست های انتگرال معین

ویژگی های انتگرال معین

مساحت ناحیۀ محصور بین دو منحنی

مقدار متوسط یا میانگین

مساحت_ناحیۀ_بین_تابع_و_تابع_معکوس

قضیه مقدار میانگین در انتگرال ها

قضایای_اساسی_انتگرال_به_همراه_تست

مثلثات قسمت اول

مثلثات قسمت دوم

مثلثات قسمت سوم

مثلثات قسمت چهارم

توابع زوج و فرد – وارون – یک به یک

تابع_و_مفاهیم_ابتدایی_تشخیص_تابع

دنبالۀ هندسی

دنبالۀ حسابی

بسط دو جمله ای

آزمون بیست تستی از مبحث مثلثات

پاسخنامۀ_آزمون_بیست_تستی_از_مبحث

ده تست مهم از فصل تابع

آزمون_دوره_ای_ریاضیات_پایه_۱به_همراه

پاسخ

5 × چهار =